Populous

Санхүүгийн нэхэмжлэхийг Блокчейн технологиор дамжуулж арилжаалах шийдэл. Компаниуд өөрсдийн нэхэмжлэхийг Блокчейн дээр байршуулж, авлагаа хоорондоо шууд арилжаалах боломжтой хэлбэр уруу шилжүүлэх боломжийг олгоно. ERC-20 хэрэглээний нэгж.

https://populous.co/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ